Vedtekter

Psykologistudentenes Hjelpeaksjon (PsychAid)

§1 Foreningens navn er Psykologistudentenes Hjelpeaksjon (PsychAid).

§2 Psykologistudentenes Hjelpeaksjon (PsychAid) er en studentdrevet forening som forsøker å samle inn penger som gis i støtte til foreninger/organisasjoner som arbeider med psykiske lidelser og psykisk velvære. Psykologistudentenes Hjelpeaksjon forsøker også å informere om og sette fokus på ulike psykiske problemer.

§3 Psykologistudentenes Hjelpeaksjon er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon.

§4 Psykologistudentenes Hjelpeaksjon har ingen betalende medlemsmasse, men rekrutterer psykologistudenter til aksjonen på prosjektbasis

§5 Psykologistudentenes Hjelpeaksjon gir hvert år penger til et godt formål som bestemt på Allmøtet. Formålet/organisasjonen som mottar støtten, skal være relatert til arbeid med å hjelpe, behandle og forebygge psykiske lidelser, og fostre psykisk velvære.

§6 Psykologistudentenes Hjelpeaksjon arrangerer hvert år i mars/april en innsamlingsaksjon til støtte for det formålet man har valgt. Denne kan ta form av for eksempel innsamling med bøsser, arrangementer hvor overskuddet går til aksjonen, eller innhenting av sponsormidler.

§7 Allmøtet er foreningens høyeste organ og holdes en gang i året, henholdsvis i løpet av høstsemesteret. Allmøtet innkalles med én måneds varsel av leder. Forslag til vedtektsendringer må være Styret i hende minimum 14 dager før Allmøtet. Eventuelle forslag sendes ut sammen med saksliste for Allmøtet. På møtet vedtas hvilket godt formål neste års aksjon skal støtte. Allmøtet velger også leder, nestleder og økonomiansvarlig. Dessuten behandles Styrets beretning, regnskap for forrige periode, samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden. Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Allmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Ekstraordinært Allmøte kan innkalles hvis minst 10 studenter krever det skriftlig, eller når Styret finner det nødvendig.

§8 Forslag til vedtektsendringer skal være Aksjonskomiteen i hende senest 14 dager før Allmøtet. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for.

§9 PsychAid skal ha minimum 3 styremedlemmer som velges for ett år og stillingene er som følger: leder, nestleder og økonomiansvarlig. I tillegg skal det være ledere for komiteene, som er aksjonskomiteen, arrangementskomiteen, rekrutteringskomiteen, sponsorkomiteen og PR-komiteen. Komitélederne velges uavhengig av Allmøtet.

§10 Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål

§11 Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av Psykologisk Fagutvalg.

 

Leave a Reply